نرم افزار پرسشنامه ی رضایت زناشویی

اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی:


 


نرم افزار پرسشنامه رضایت زناشویی   که فرم ۴۷ سؤالی آن توسط اولسون (۱۹۹۸)، تهیه شد شامل ۱۲ مقیاس است که عبارتند از: پاسخ قراردادی، رضایت زناشویی ، مسایل شخصیتی، ارتباط زناشویی ، حل تعارض، نظارت مالی، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج وفرزندان، بستگان و دوستان، نقش های مساوات طلبی و جهت گیری عقیدتی ساخته شده استاین ابزار به صورت پنج گزینه ای (که در اصل یک نگرش سنج از نوع لیکرت است) در نظر گرفته شده است (کاملا موافق ، موافق ، نه موافق و نه مخالف ، مخالف ، کاملا مخالف) ، که به هریک از یک تا پنج امتیاز داده می شود.

 

مقیاسهای تست رضایت زناشویی   

تحریف آرمانی سوالات این مقیاس، از پرسشنامه اصلاح شده توافق با آیین و رسوم زناشویی ادموند(۱۹۶۷) می باشد.این مقیاس، گرایش زوجین را در پاسخ به سوالات بر اساس رفتارهای پسندیده اجتماعی اندازه گیری می کند. نمره بالا نشان دهنده رابطه غیر واقع بینانه درباره رابطه زناشویی است. این مقیاس در پرسشنامه ی 47 سوالی حذف شده است.


رضایت زناشویی: این مقیاس، رضایت و انطباق افراد با ۱۰ جنبه رابطه زناشویی شامل: موضوعات شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، اقوام و دوستان، نقش های مساوات طلبی و جهت گیری مذهبی را اندازه گیری می کند. نمره بالا نشان دهنده رضایت زناشویی بالا است.

 

ارتباطات: این مقیاس، احساسات، نگرش ها و اعتقادات شخص نسبت به میزان و چگونگی روابط زناشویی را می سنجد. نمره بالا، نشان دهنده آگاهی زن و شوهر و رضایت از سطح و نوع ارتباط در روابطشان است. و نمره پایین، نشان دهنده فقدان رضایت از ارتباط است.

 

حل تعارض: این مقیاس، نگرش ها، احساسات و اعتقادات همسر را در بوجود آوردن یا حل تعارض و نیز روش های زوجین را در پایان دادن به جر و بحث ها، ارزیابی می کند. نمره بالا نشان دهنده نگرش های واقع گرایانه درباره تعارضات موجود در روابط زناشویی است و نمره پایین، نشان دهنده عدم رضایت از شیوه حل تعارضات است.

 

پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی  

ضریب آلفای «پرسش نامه  » درگزارش اولسون،فورینرو دراکمن (۱۹۸۹)، برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی ،رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی ، ارتباط ،حل تعارض ، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت ،رابطه جنسی ، فرزندان وفرزندپروری، خانواده ودوستان، نقش های مساوات طلبی به  ترتیب از این قرار است : ۹/. ،۸۱/. ، ۷۳/. ، ۶۸/. ، ۷۵/. ، ۷۴/. ، ۷۶/. ، ۴۸/. ، ۷۷/. ، ۷۲/.،

 ۷۱/. . ضریب آلفای خرده مقیاس های   درچندین تحقیق متفاوت از۶۸/. (برای نقش های مساوات طلبی) تا ۸۶/.(برای رضایت زناشویی) با میانگین ۷۹/. بوده است. اعتبار بازآزمایی پرسش نامه در فاصله ی ۴هفته بین ۷۷/. (برای فعالیت های اوقات فراغت ) تا ۹۲/. (برای روابط جنسی وتحریف آرمانی ) با میانگین ۸۶/. بوده است. درکشورما اولین بار سلیمانیان (۱۳۷۳)، همبستگی درونی آزمون رابرای فرم بلند ۹۳/. وبرای فرم کوتاه ۹۵/. محاسبه وگزارش کرده است .

میرخشتی(۱۳۷۵)، در پژوهشی با عنوان « بررسی میان رضایت از زندگی زناشویی وسلامت روان » ضریب آلفای کرونباخ که نشان دهنده اعتبار وثبات وهمسانی درونی تست است رابر روی ۶۰ نفر از افراد نمونه انجام داده است که ضریب آلفای کرونباخ ۹۲/. به دست آمده است که نشان دهنده ضریب بالایی است.

دریک پژوهش مهدویان (۱۳۷۶)،درکارروی اعتبار آزمون   با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون وبا روش بازآزمایی ، به فاصله یک هفته (برای مردان ۹۳۷/. وبرای زنان۹۴۴/. وبرای مردان و زنان ۹۴/.)، به دست آوردند. این ضرایب برای خرده مقیاس های تحریف آرمانی ، رضایت زناشویی ، مسایل شخصیتی ، ارتباط ، حل تعارض ، مدیریت مالی ، فعالیت های اوقات فراغت ، رابطه ی جنسی ، فرزندان وفرزندپروری ، خانواده ودوستان ، نقش های مساوات طلبی ، وجهت گیری مذهبی گروه زنان ومردان به ترتیب از این قرار است: ۷۲/. ، ۸۵/. ، ۷۶/. ، ۷۶/. ، ۷۶/. ، ۸۱/. ، ۶۳/. ، ۶۹/. ، ۸۷/. ، ۶۹/. ، ۶۲/. ، ۷۳/. به دست آمده است. دراین پژوهش پایایی به دست آمده با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۹۵/. بود.

 

روایی پرسشنامه رضایت زناشویی  

سلیمانیان(۱۳۷۳)، در پژوهشی تحت عنوان «بررسی تفکرات غیرمنطقی برنارضایتی زناشویی» در باره روایی این پرسش نامه اظهار می دارد که برای استفاده در تحقیق ابتدا پرسش نامه ترجمه گردید . پس ازترجمه سؤالات به رؤیت متخصصین روان شناسی رسید وروایی محتوایی پرسش نامه مورد تأیید قرارگرفت.درمرحله بعد پرسش نامه برروی یک گروه ۱۱نفری اجرا گردید وضریب اعتبارآن ازطریق ضریب آلفا محاسبه شد که عدد ۹۳/. به دست آمد.

با توجه به مقدار زیاد سؤالات که موجب خستگی آزمودنی ها می شد تصمیم گرفته شد فرم کوتاهی ازآن تهیه شود. به این ترتیب که ابتدا همبستگی هریک از سؤالات با کل پرسش نامه از طریق ضریب همبستگی محاسبه گردید. سپس سؤالاتی که از همبستگی نسبتا بالایی برخوردار بودند انتخاب شدند.

این انتخاب به طور مساوی از مقیاس های مختلف پرسش نامه صورت گرفت وبه این ترتیب در مجموع ۴۷ سؤال انتخاب شد ومجددا ضریب اعتبار فرم ۴۷ سؤالی بر روی یک گروه ۱۱نفری با استفاده ازضریب آلفا محاسبه گردید که ضریب اعتبار ۹۵/. به دست آمد . پس از بررسی ومطالعه اصل پرسش نامه وطریق محاسبه اعتبار و روایی آن ، روش مذکور از نظر استاد راهنما تأیید شد واز آن جهت برآورد میزان رضایت زناشویی استفاده شد .

میرخشتی(۱۳۷۵)، درپژوهشی با عنوان «بررسی رابطه میان رضایت از زندگی زناشویی وسلامت روان» نیز درباره ی روایی این پرسش نامه چنین می نویسد:« دراین پژوهش سؤالات پرسش نامه پربارسازی مجددا ترجمه گردید. تعدادی ازسؤالات نامفهوم وناهماهنگ با فرهنگ ایرانی با راهنمایی ومشورت استاد راهنما حذف شد . نهایتا ۴۷ سؤال ازپرسش نامه انتخاب گردید . پرسش نامه ها بر روی یک گرئه ۳۰ نفری به طورآزمایشی اجرا شد . بعضی سؤالات نامفهوم بود که اصلاحاتی بر روی آن ها به عمل آمد و روایی محتوایی آن به تأیید نهایی استادان راهنما ومشاور رسید.

ضریب همبستگی « پرسش نامه   » با مقیاس های رضایت خانوادگی از۴۱/. تا ۶۰/. ، با مقیاس های رضایت اززندگی از۳۲/. تا ۴۱/. است که نشانه ی روایی سازه است . کلیه خرده مقیاس های «پرسش نامه  » زوج های راضی وناراضی را متمایز می کنند واین نشان می دهد که پرسش نامه از روایی ملاک خوبی برخوردار است.

 

نرم افزار پرسشنامه ی رضایت زناشویی

 

نرم افزار پرسشنامه ی رضایت زناشویی

پرسشنامه رضایت زناشویی   شامل جملاتی در باره جنبه های مختلف زندگی شماست که ممکن است با آن موافق یا مخالف باشید .ابتدا هر جمله را با دقت بخوانید وسپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با هریک از جمله ها ی زیر مشخص کنید .توجه داشته باشید جواب صحیح یا غلط وجود ندارد . سعی نمایید حتی الامکان از پاسخ به مورد «نه موافق ونه مخالف »خودداری کنید . فقط وقتی این مورد را علامت بزنید که در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک جمله کاملا شک تردید داشته باشید.

 

قابلیت های نرم افزار پرسشنامه ی رضایت زناشویی

 • مدیریت و ذخیره سازی یکپارچه ی اطلاعات آزمونی شما
 • امکان انجام آزمون برای بی نهایت بار توسط مراجعین و روانشناسان
 • قابلیت بروزرسانی بر اساس آخرین تغییرات ارائه شده در نرم افزار
 • هدایت و ارسال اطلاعات به مرکز داده ی روانشناسی (baliniamani.com) برای تحلیل و تفسیر
 • ذخیره سازی اطلاعات و ارسال اطلاعات جهت تفسیر برای روانشناسان
 • و قابلیت های ویژه ی دیگر که در نسخه های بعدی افزوده خواهد شد...

 

حداقل سیستم مورد نیاز

 • Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 9, 10 and Later
 • RAM: 512MB
 • CPU: 1.5 GH.Z Pentium 4 ATI RADEON
 • Direct X 10
 • 100MB Hard Disk

 

برای خرید نرم افزار مورد نظر روی لینک زیر کلیک کنید:

لینک خرید نرم افزار تست رضایت زناشویی 

 

توجه:
 در صورت بروز هر گونه مشکل در خرید، دانلود و یا راه اندازی نرم افزار بدون معطلی از طریق گزینه ی سمت راست پایین صفحه کارشناسان ما را مطلع کنید.

نظرات کاربران


کاربران گرامی : برای نظر دهی می توانید از دکمه ی سبز رنگ پایین صفحه استفاده کنید.

محصولات و مقالات ویژه


 

...

نیروی درون - امواج تتا

انسان این شاهکار خلقت، در طول تاریخ سعی نموده است بر مشکلاتی که پیش رویش قرار گرفته است، مسلط شود.این یک جریان دایمی است که تا بشر حیات داشته باشد، حل مشکلات و پی بردن به اسرار درون خود و درون کاینات نیز وجود دارند.

مشاهده گروه محصولات

...

ذهن میلیونری

این که نتیجه شما از انجام این تمرین چه چیزی بود، می تواند سمت وسوی خواسته ی شما را تعیین کند، به تفکرات و خواسته های شما باور ببخشد. شاید چند جمله فوق کمی سر درگم کننده باشند.

مشاهده گروه مقالات

...

جریان سیال ذهن چیست؟

جریان سیال ذهن شکلی روایی از روایت داستان است که ویژگی های اصلی آن نا هماهنگی و دستورات غلط زمانی پی در پی، درهم ریختگی دستوری و سجاوندی و علامت گذاری، تبعیت از زمان ذهنی شخصیت داستان(روایت توسط نویسنده) و گاه نوعی شاعری در زبان است

مشاهده گروه مقالات

...

درمان بیماری اسکیزوفرنی

اصطلاح اسکیزوفرنی برای اولین بار در سال 1908 توسط یکی از دانشمدان حوزه ی روانشناسی یوجین بلولر از ترکیب دو واژه ی یونان shiein (فروپاشی) و pherno (اندیشه) ابداع شد. این وازه از واژه های ثقیلی است که یکی از معادل های فارسی آن « دیوانگی و یا جنون روانی » است.

مشاهده گروه مقالات


برچسب هامقالات مرتبط...

نرم افزار هوش هیجانی بار - آن

6090 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

نرم افزار هوش هیجانی (بار-آن)

8281 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

عزت نفس کوپر اسمیت

1527 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

2032 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

نرم افزار پرسشنامه ی رضایت زناشویی

4535 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

دوره زبان انگلیسی کنکور - پایه دهم

7785 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

دوره زبان انگلیسی کنکور - پایه یازدهم

7450 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات...

دوره زبان انگلیسی کنکور - پایه دوازدهم

258 : تعداد بازدید

مشاهده گروه محصولات • آدرس : قروه خ شریعتی کوچه شهید عراقی رو به روی ساختمان پزشکان سعید کلینیک روان شناسی بالینی و مشاوره انتخاب روشن
 • پست الکترونیک : صفحه ی تماس با ما
 • فکس : 08735228555
 • تلفن : 08735228555
 • موبایل : 09182791878-09188721878

مجوز وزارت ارشاد و اینماد

 • logo-samandehi

عضویت در خبرنامه

شبکه های اجتماعی