08735228555 شماره های تماس


ذهن میلیونری
ذهن میلیونری

تصویر فوق و دوکلمه زیر آن رابادقت وتفکر زیادببینید،سعی کنیدبه مدت 45ثانیه با تمام توان و تمرکزی که دارید به آن فکر کنید و اجازه ندهید به غیراز(ذهن میلیونری )کلمه یا تصویری دیگر،به فضای ذهن شما وارد شود ویا این که ذهن شما به چیزی دیگر فکر کند.خوب شاید به نظر ساده باشد ویا از نظرشما کار سختی نباشد.اگرشیوه تفکرتان این است که این کار بسیار ساده است شروع به انجام دادنش کنید....

      این که نتیجه شما از انجام این تمرین چه چیزی بود، می تواند سمت وسوی خواسته ی شما را تعیین کند، به تفکرات وخواسته های شما باور ببخشد. شاید چند جمله فوق کمی سردرگم کننده باشند.اگر تمرکز داشتن روی تصویر یا کلمات مورد نظر بدون مشکل بود شما نیازی به این برنامه ندارید وسریع باید این صفحه را ترک کنید تا وقت گران بهای خود را بیهوده تلف نکنید. اما اگرشمانتوانستید فکر وتمرکز خود را روی ی تصویر یا یک کلمه ی مورد نظر ثابت نگه دارد. باید قبول کنید یک جای کار می لنگد ونیاز به بررسی ویژه وتخصصی دارید.اگر نتیجه تمرین شما کامل نبود با  این متن همراه باشید.

  روان شناسان توانسته اند، خدمات بسیار زیادی به بشرامروز ارائه دهند، وبه کمک انسان آمده اند، تا خود را بهتر از قبل بشناسد. واز نیروهای عظیمی که دردرونش وجود دارد استفاده کند.بهتر است به گذشته بشرنگاهی بیندازیم. ونگاه ومنظر خود

را با چند سوال آغاز کنیم که:

1-آیا برجهان هستی ، قوانینی حاکم است یا خیر؟

2-آیا ثبات وتغییری درجهان هست یاخیر؟

 3-آیا جهان با فقروتنگدستی درارتباط است؟یا با وفورنعمت وثروت وفراوانی؟

4-آیا فردی که فقیر متولد می شود، تا آخر عمرباید فقیر وتنگدست باقی بماند؟

5-آیا فردی که ثروت زیادی را به ارث می برد، تاآخرعمربایدثروتمند باقی می ماند؟

6-به نظرشما پول باید دردست وجود داشته باشد تابا آن ، پول تولید کرد ؟یا اینکه پول بوسیله خلق ایده های جدید درمغز تولید می شود؟

7-نظرشما درمورد این جمله چیست:من رنج بازوی خودم می خورم!

اگر دوست دارید تغییری درزمینه پول وثروت درشما به وجود بیاید بهتر است همین الان صفحه را ترک کنید.وپاسخ های خود را به سوالات فوق دربرگه خود یادداشت وآن را با پاسخ های که درسایت وجود دارد مقایسه نمایید.

پاسخ هایwww.baliniamani.com :

1-بله جهان دارای قوانینی است بسیار دقیق، زیبا،منظم،دایمی،عمومی.اگردرعالم قوانینی محکم وقوی حاکم نبود.هیچ گاه انسان نمی توانست دست به پیش بینی های بسیار دقیق درموردپدیده های طبیعی بزند.انسان ها توانسته اندبا دقت بسیار زیاد زمان کسوف وخسوف جزرومدوخیلی پدیده های دیگر را پیش بینی کنند.اگر حرکت ماه وخورشید ثابت نبود واز قوانینی خاص پیروی نمی کردند،ما نمی توانستیم دست به پیش بینی حرکات وتقابل این اجرام آسمانی بزنیم.اگرقوانین جهان هر لحظه تغییر می کرد، مانمی توانستیم برنامه دقیق برای غلبه برآن ها طراحی کنیم.بهتراست به یکی از قوی ترین قوانین جهان اشاره کنم:وآن میزان آبی است که برروی کره زمین وجود دارد. مقدارآب  برروی کره زمین همیشه ثابت بوده واز زمان وجود کره زمین تا الان نه برمیزان آب آن افزوده شده ونه از آن کم شده است.آب فقط برروی کره زمین جابه جا می شود، شما بااین نظرمخالفید یا موافق؟ این قانون بسیار ساده (البته از نظرما)می تواند برای ما راهگشا باشد، تا بتوانیم به صورت دقیق خود را درمسیر درست قوانین قرار دهیم.یکی دیگراز پدیده های طبیعت که کاملا ثابت است وجود خورشید دریک فاصله بسیار حساب شده بازمین است.تصورکنید زمین از خورشید دورشود ویا این که به صورت مداوم خورشید به زمین نزدیک شود.این ها قوانین بدون تغییر هستند که هیچ گاه پیش نیامده کوچکترین تخلفی از آن سر زده باشد.به نظر جواب کافی باشد شما نیزپاسخ خودرا با پاسخ ما مقایسه نمایید.

2-قوانین کاینات بسیار دقیق تر از تصورات بشر هستند.این قوانین دردرون خود از یک استحکام بالا برخوردار ند.وتحت هیچ شرایطی کوچکترین تخطی ندارند.حال باید گفت:برای رشد بایدحتماًهمسوبااین قوانین حرکت کرد درغیر این صورت با ضررهای غیرقابل جبران روبرو خواهیم شد.شاید یک مثال بتواند کمکی به درک بیشتر مطلب نماید.اگرتابلوی یک اتوبان  حداکثرسرعت مجاز را 120درنظرگرفته باشد،وراننده ی با سرعت200رانندگی کند،چه اتفاقی برای راننده می افتد؟قضاوت با خود شما،اما کسانی دیگرکه مسیر را با توجه به تابلوهای راهنما حرکت می کنند قطعا به راحتی عبور می کنند.یکی از قوانین کاینات وجهان هستی قانون تشکرکردن است.این قانون باعث افزایش نعمت است.وکفران نعمت باعث نابودی نعمت است.درسنت هاوقوانین هستی هیچ گونه سرپیچی وجود ندارد.سرپیچی اختصاص به انسان دارد چون دارای قدرت انتخاب است.قدرت انتخاب به هیچ موجود دیگری داده نشده است واین هم از قوانین مستحکم جهان است.پس برای رشد وپیشرفت وداشتن یک ذهن میلیونری باید درچهارچوب قوانین حرکت کرد درغیر این صورت با برخورد تندقوانین حاکم برجهان روبرو خواهیم شد.کارت قرمز گرفته وشاید مدت های زیادی طول بکشد تا دوباره به ما اجازه داده شود، که به صحنه برگردیم البته بازگشتن به صحنه نیز خود دارای قوانین خاص می باشد.

جهان چون زلف و خط و خال و ابروست

که هر چیزی به جای خویش نیکوست

3-جهان وکاینات با وفور نعمت ارتباط دارد. وهیچ گاه درجهان کاستی رخ نداده ونخواهدداد.بسیار به راحتی نور خورشید را دراختیارهمه وجود دارد.وکسی را ازاین نعمت محروم نکرده!به راحتی ورایگان اکسیژن را دراحتیار موجودات قرار داده وکسی را محروم نکرده است.تمام میوه ها وگیاهان بسیار مفید را دراختیار دیگران قرارداده است.حتی بعضی از آن ها دارای سم هستند،که این کاربرد بسیار ارزشمند است واگرما بلد نیستیم از آن استفاده کنیم ،کاینات مقصر نیست.مثال1:اگرمکانی را از اکسیزن خالی کنیم وخلا کامل ایجاد کنیم، جهان این خلا وکمبود را احساس کرده وآماده پرکردن این خلا است.تنها کافی است یک روزنه کوچک باز کنیم با سرعت هرچه تمام تر کاینات این مکان خالی از اکسیزن را پر کرده وکمبود آن را جبرا خواهد کرد.درقیاس با ثروت هم اینگونه است.چون اگرروزنه درمکان دارای خلا ایجاد نشود هیچ گاه اکسیژن نمی تواند وارد آن مکان شود.حال هرچقدرهم شما تلاش کنید فقط خود را خسته نموده اید مگراین که درمکان روزنه ایجاد شود.شما اگر درجهت ومسیر ثروت کاینات نباشید تلاش بیهوده خواهد بود ارتباطی با تلاش زیاد یا تلاش کم ندارد.مثال2:از قوانین کاینات چرخش زمین به دورخود وبه دور خورشید است.این قانون دقیق وبدن تخلف است.زمین با سرعتی که تابلو راهنمای کاینات برایش درنظرگرفته است.حرکت می کند. وتخلفی نداشته وندارد. طلوع وغروب خورشید هم تابع این قواعد وقوانین بسیار مستحکم است.اگرماخواهان استفاده از نور خورشید درمنزل خویش هستیم باید طبق تابش خورشید عمل نماییم. حال اگر پنجره منزل ما به سمتی غیر از تابش خورشید باشد قطعاًازنعمت نور مستقیم محروم می شویم.وهیچگاه نباید بگوییم:خورشید جهت تابش خود را عوض کند یا اینکه زمین طوری که ما می خواهیم بچرخد.برای داشتن ذهن میلیونری باید مسیر را عوض کرد.مثال3:قطعا شما خواننده گرامی وبسیار محترم سیب،خربزه ،به،انار،هندوانه،و...را میل فرموده اید وحتما شکرخالق را نیز بجای آورده اید.تا به حال از خودپرسیده اید چرا داخل یک سیب هسته های متعددی وجود دارد؟

اگرمطالب بالا را باز هم مطالعه فرمایید خود به پاسخ این سوال پی خواهید برد.

4- فردی که فقیر متولد می شود تا آخر عمر فقیر نخواهد ماند وفردی که ثروتمند متولد می شود نیز تا آخر عمر ثروتمند باقی نخواهد ماند.حتی دریک خانواده که دارای چند فرزند هستند نیز تفاوت های زیادی بین فرزندان درارتباط با کسب ثروت وبرخورداری از نعمت های خداوند تفاوت های بسیار چشم گیری وجود دارد.این درحالی است که افراد یک خانواده به تساوی از ثروت پدری خود استفاده می کنند .پس مساه باید چیز دیگری باشد.مثال1:به ملت وکشور مصر فکر کنید.این کشور درزمان های بسیار دور یکی از برترین وثروتمندترین ملل جهان بوده است وعجایب وغرایب بسیاری دراین کشور وجود دارد.آیا الان هم قدرت وثروت آن دوران را دارد؟!قطعاًندارد،سوال پیش می آیدچرا؟

5- اغلب دیده می شود که دریک نسل انگیزه رشد وپیشرفت بسیار بالاست.اما همین انگیزه وقدرت رشد درنسل های بعد با سرعت کاهش می یابد.ومسیرهای انحرافی را درنسل های بدون انگیزه به راحتی می توان رصد کرد.چه مساله ای می تواند علت یا عامل اصلی این جریان باشد؟یکی از مهمترین پاسخ ها عدم نیاز است.وقتی نیازی وجود نداشته باشد. چرا باید فرد تلاش کند؟به همین دلیل ودلایل قدرتمند دیگر افرادی که ثروت اجدادخودرا به ارث می برند هیچ تضمینی وجودندارد که به همان روال قبل ادامه داده وثروت خود را نیز حفظ کنند.

6-قبل از پاسخ مستقیم به سوال ،ازشما می خواهم به رشد دانش وعلوم بشری با دقت تمام نظری بیندازید.سپس به این سوال جواب دهید:آیا این همه رشد بشر با دستانش به وجود آمده است؟بهتر است بدانید تخیل ابر نیروی ذهن انسان است آزاد کردن این انرژی می تواند به ما قدرتهای غیر قابل باورببخشد.جالب توجه است بدانید مغز باتمام شگفتی که دارد. نمی تواند بین تخیل وواقعیت تفاوت قایل شود. به همین خاطر است. که افراد بعد از دیدن یک فیلم سینمایی پراحساس شروع به گریه کردن می کنند. کارگردانان به خاطر این که افراد کمتر دچار آسیب های ناشی از این مساله شوند. بعد از پایان نمایش فیلم، پشت صحنه های فیلم را نشان می دهند .تا بیننده بداند که این جریان فیلم سینمایی بود. واقعیت چیز دیگری است. بعدازتخیل واشاره به مسیر رشد نوبت به تمرکز روی مساله می رسد وقتی تمام نیروهای مغز روی یک مساله یا یک جریان متمرکز شدند تمام قوای درونی وبیرونی انسان ناچار به اطاعت هستند وخواسته انسان به وقوع می پیوندد:

چرخ برهم زنم ارغیرمرادم گردد  

    من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

ذهن به تنهایی می تواند عمل کند اما دست به تنهایی کاری را نمی تواند به سرانجام برساند، درافرادی که از نیروی هوش پایینی برخوردارهستند، دارای قدرتی بالا دردست یا پاها یا سایر اندام های خود هستند.اما کاری از آن ها برنمی آید.چرا که،  این نیروها بی هدف هستند وجهت روشن یا مسیر منظم وطراحی شده ای را دنبال نمی کنند.واگربا هزاران ترفند فرد بدون خلاقیت وهوش بالا را شما بتوانید با انگیزه نمایید درمثال به این می ماند فردی را بدون طرح ونقشه وبرنامه ای از پیش تعیین شده به میدان مبارزه بفرستید.که فقط بلد است از قوای بدنی استفاده نماید.

7-این سوال را بصورت بسیار کوتاه پاسخ می دهم.بهتر خود شما هم دراین مورد مقداری اندیشه ورزی داشته باشید فقط به یک مثال بسنده می کنم:اگر درآمد اقتصادی با رنج بازو، وسختی باشد .باید کارگران معادن که بسیار دراین زمینه رنج وسختی را متحمل می شوند.بیشتر از صاحبان معادن منفعت اقتصادی نصیبشان شود.درحالیکه این گونه نیست.

-تحلیل-

ذهن دارای یک ساز وکار، ساختار، وبنیادهایی قوی ومستحکم است  که درمواقع نیاز به صورت خودکاربه  این ساز وکارها تجهیز می شود. تا آسوده باشد. چون فکرکردن از مغز انرژی می گیرد واین مساله برای مغز زجرآور است. از جمله این ساز وکارها مکانیسم های دفاعی هستند. این دفاع ها  چنان قوی هستند که اجازه ورود به دستگاه عمیق وپردازشگر شخصیت(ضمیر ناخودآگاه)را نمی دهند.مگر با استفاده از پیام های زیر آستانه،یا پیام های پنهان،(Subliminal Messages)98درصداز رفتارهای مادرضمیرناخودآگاه پردازش ومدیریت می شوند. رفتارها وکارهای که مادرطول روز انجام می دهیم ریشه درلایه های پنهان ضمیر ناخودآگاه دارد. هررفتار ویا هرخواسته ای که درضمیر ناخودآگاه ، وجود داشته باشد قدرت های ذهنی مارا به آن سمت وسو می برد.واما برنامه ذهن میلیونری...

 

             این برنامه با دانش پیام های زیر آستانه ویا پیام های پنهان ویا (subliminal massages)طراحی ودراختیار شما قرار گرفته است. که 85درصدقدرت بینایی و13درصد قدرت شنوایی بیننده ویا شنونده را به چالش می کشد وبا سرعت سه ده هزارم ثانیه پیام ها،جملات وکلمات را به ضمیر ناخوداگاه می فرستد. چون سرعت ارسال پیام بالاست ، هشیاری فرد نمی تواند آن را درک نماید.به همین خامط فرد بیننده فقط تصاویر ویا یک موزیک را می شنود. البته دراین میان ممکن است یک سری از انسان ها،  دارای قدرت های بیشتری باشند که بتوانند این پیام ها را به صورت هشیار ملاحظه کنند (به عنوان مثال سی نست سی ست ها افرادی هستند که توانایی شنیدن صدای رنگها را دارند).اما افراد عادی این توانایی را ندارند. تصورکنید شما از این گونه افراد باشید چگونه می خواهید به افرادی که این توانایی را ندارند. توضیح دهید؟قبل ازاین که اقدام به دانلود برنامه ذهن میلیونری کنید از شما می خواهم دانش پیام های پنهان یا پیام های زیر آستانه یا (subliminal massages) را مورد مطالعه قرار دهید. سپس با باورعمیق اقدام به تهیه ودانلود این برنامه کنید وبه صورت مداوم به آن گوش داده وآن را ببینید وشاهد موفقیت های غیر قابل باورخود باشید. البته بعد از اینکه مدار شما تغییر کرد دیگرباوربرای شما سخت نخواهد بود چون تمام این برنامه ها درضمیر ناخودآگاه شما مدیریت وبرنامه ریزی می شوند وقدرت های درونی شما فقط درپی اجرای فرمان هستند.

 لینک دانلود فایل ذهن میلیونری

 

 

 

 برچسب هامحصولات مرتبط  • آدرس : قروه خ شریعتی کوچه شهید عراقی رو به روی ساختمان پزشکان سعید کلینیک روان شناسی بالینی و مشاوره مرتضی امانی
  • پست الکترونیک : info@baliniamani.com
  • فکس : 08735228555
  • تلفن : 08735228555
  • موبایل : 09182791878-09188721878

مجوز وزارت ارشاد و اینماد

  • logo-samandehi

عضویت در خبرنامه

شبکه های اجتماعی